เมนูหลัก

MA.201BUSINESS STATISTICS
คณ.201สถิติธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.08:30-12:30R24142C105978M 
อาจารย์: อาจารย์ภาวนา เมนทะระ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
75-75-0
50-0-50
รหัส 610107403730,610102403613,610102403723,610107401124,610107403730,610102403613,610107401073,610107400840,610107401968,610107401110,620102401322,610104402721,610104401512,620102404032,620108401674,620108402450,620108401749,620102404032,620101401113,620101402433,620101402119,620101400881,620101401392,610102403613,610102403723,620108401944,610107401211,610107402003
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
หมายเหตุ: =MA3201 
  021 พฤ.08:30-12:30R24102C101965M 
อาจารย์: อาจารย์ภาวนา เมนทะระ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
95-92-3
95-0-95
รหัส 600104485427,590107427917,600107483152,590107427295,620107403146,600107484363
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
หมายเหตุ: =MA3201 
Course Description
แนวคิดและหลักการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย สถิติอ้างอิง (Inference Statistics) การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบไคสแควร์
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative Forecasting) ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เลขดัชนี และทฤษฎีการตัดสินใจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต