เมนูหลัก

MG.200PRINCIPLES OF MANAGEMENT
จก.200หลักการจัดการ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:00R24182C550M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษรา มีสะอาด
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-5-75
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
หมายเหตุ: = MM1001 
  020 จ.09:00-12:00R29292C20020M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษรา มีสะอาด
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-0-80
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: = MM1001 
  030 จ.13:00-16:00RN/AN/AC12012M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-0-80
สอบปลายภาค:
  040 จ.09:00-12:00R29122C15015M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-0-80
สอบปลายภาค:
  050 พฤ.09:00-12:00R29172C3004296M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์สุภาวดี มาลีพันธุ์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ชั้นปี 1
80-0-80
80-7-73
80-7-73
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะบัณฑิตพรีเมี่ยม 
Course Description
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดและหน้าที่สำคัญทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การอำนวยการ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การควบคุม การจัดการความขัดแย้ง การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
รวมถึงหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และองค์การสมรรถนะสูง ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ การเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต