เมนูหลัก

IGE101ENGLISH FOR COMMUNICATION I
IGE101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R22282C401525M 
อาจารย์: ดร.ธัญญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-15-25
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =GE1501 
  020 จ.13:00-16:00R22282C40931M 
อาจารย์: ดร.ธัญญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-9-31
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =GE1501 
  030 จ.13:00-16:00R22282C50149M CLOSED 
อาจารย์: ดร.ธัญญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-1-29
สอบปลายภาค:
  040 ไม่มีข้อมูล30030M CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
Course Description
การฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ การทักทาย การแนะนำตัว การขอโทษ และการตั้งคำถามที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานเพื่อการนำไปใช้พูดและเขียนให้ถูกต้อง
การอ่านในระดับย่อหน้าสั้นๆการเขียนในระดับประโยคได้อย่างถูกต้องและการใช้พจนานุกรมเพื่อหาความหมายระดับคำ
Listening, speaking, reading and writing skills e.g. making simple English conversation,greetings, apologies and small talks. Study beginning grammar to correct mistakes in all four skills.
Be able to read and write short essays, use English structure, and learn how to expand vocabulary through the use of a dictionary.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต