เมนูหลัก

IGE102ENGLISH FOR COMMUNICATION II
IGE102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R28292C35431M 
อาจารย์: ดร.ธัญญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี35-4-31
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = IGE112, GE1502 
  020 อ.09:00-12:00R28292C35233M 
อาจารย์: ดร.ธัญญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี35-2-33
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = IGE112, GE1502 
Course Description
การฟัง พูด อ่าน และเขียนตามหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้นกว่ารายวิชา IGE 101 การอ่านในระดับย่อหน้าที่ยาวขึ้น และกลวิธีการอ่านต่างๆที่สำคัญ ได้แก่ การเดาความหมายของคำจากบริบท การหาชื่อเรื่องและใจความสำคัญ และการเขียนในระดับประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้น

Listening, speaking, reading and writing at a level above IGE101. Develop various techniques of long passage reading and writing
e.g. guessing the meanings of words in context, finding main ideas and supporting ideas. Be able to write more complex sentences at the intermediate level.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต