เมนูหลัก

IGE107LIVING IN MODERN SOCIETY
IGE107การดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R28282C653629W 
อาจารย์: Dr.Felicito Angeles Jabutay
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี61-32-29
รหัส 625607400254,185607403936,195607404454,625607402025
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =GE1106 
  020 อ.09:00-12:00R22112C603030W 
อาจารย์: Dr.Felicito Angeles Jabutay
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-30-30
สอบปลายภาค:
Course Description
ความรู้พื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาทักษะชีวิตและการเกื้อกูลสังคม การเรียนรู้ในยุคสารสนเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การปกครองตามระบบรัฐธรรมนูญ บทบาทหน้าที่พลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ความแตกต่างและความขัดแย้งทางสังคม ปัญหาทางสังคม แนวทางป้องกันและแก้ไข
Fundamental of human living, the development of self, life skills and social altruism. Learn Information Technology and relationships among social, economic and political development.
Study citizen roles in democratic society and the government under constitution. Understand social changes in globalization, social differences and conflicts, and social problems leading to preventions and solutions.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต