เมนูหลัก

IGE109SUFFICIENT ECONOMY AND QUALITY OF LIFE
IGE109เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณค่า
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R28222C15150W 
อาจารย์: A.Nantanach Ochiai
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-15-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =GE1201/GEN404 
Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาปัญหาและพฤติกรรมความไม่พอเพียงในสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการดำเนินชีวิตทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว องค์กรและชุมชน

The fundamentals of sufficient economy philosophy. Study the problems and never-ending material needs of people’s behaviors in Thai society. Study how to lead life with awareness of quality of life without being materialistic.
Understand the relationship between sufficient economy and quality of life. Adapt and apply sufficient economic concept in daily lives of individuals, families, organizations and communities.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต