เมนูหลัก

IGE113ETHICS AND HUMAN DEVELOPMENT
IGE113จริยธรรมและการพัฒนามนุษย์
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R28312C35269M 
อาจารย์: ดร.จำปูน สำอาง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี35-26-9
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = IGE133 
  020 อ.13:00-16:00R28312C1028W 
อาจารย์: ดร.จำปูน สำอาง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-2-8
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =GE1302 
Course Description
พื้นฐานแนวความคิดของหลักธรรมในศาสนาที่สำคัญต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและบทบาทของศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
พิธีราษฎร์และรัฐพิธีที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับการครองชีวิตมนุษย์ บนพื้นฐานของ หลักคำสอนของศาสนาที่ถูกต้อง เพื่อการฝึกปฏิบัติพัฒนาคุณค่า คุณภาพตนเอง ในการดำรงอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข
The basic concepts of religions, relationship of religions and religious roles on culture, custom, tradition, civil ceremonies and Royal ceremonies associated with human living
on the basis of the doctrine of religions. Practice self- development leading to ways of living in peace and harmony in society.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต