เมนูหลัก

IGE116ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR A SUSTAINABLE WORLD
IGE116วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.09:00-12:00R28222C351520M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐ์ มังคราช
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี35-15-20
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = IGE142, GE1108 
Course Description
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มลพิษสิ่งแวดล้อม การกำจัดและบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
The scientific process of environmental science, ecology, natural resources and environment.
Technology and environmental impact, environmental pollution and treatment process including environmental toxicology, environmental laws and environmental management related to the philosophy of adequate economy.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต