เมนูหลัก

IGE117INFORMATION TECHNOLOGIES IN DIGITAL AGE
IGE117เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิตอล
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.13:00-15:00R27162C503713M 
  อ.15:00-17:00R2634M2L      
อาจารย์: A.Tan Limpachote
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-37-13
สอบปลายภาค:
  021 อ.13:00-15:00R22122C16115M CLOSED 
  อ.15:00-17:00R2634M2L      
อาจารย์: A.Tan Limpachote
A.CHAISAK CHITCHAREON
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-1-49
สอบปลายภาค:
  031 จ.08:30-10:30R22122C000M CLOSED 
  จ.10:30-12:30R2634M2L      
อาจารย์: A.Tan Limpachote
A.CHAISAK CHITCHAREON
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-0-50
สอบปลายภาค:
Course Description
ทักษะความสามารถในการใช้สื่อสารสนเทศและสื่อดิจิตอล การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ การสืบค้น วิเคราะห์ ประเมินค่า สิทธิและการสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบของตนต่อสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร

The concept that is necessary for effectively using new technologies and digital tools. The students will be able to decide what tools are most appropriate by applying these concepts to the communication context.
The students will also practice using a variety of digital tools and new technologies and reflect on how they affect communication.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต