เมนูหลัก

IGE118GREEN ENVIRONMENT FOR SUSTAINABLE LIFE
IGE118สิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  300 พ.13:00-16:00R28282C541W 
อาจารย์: อาจารย์จักรพงศ์ โชติกเสถียร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-4-1
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IHM244 
Course Description
ความเข้าใจและกรอบความคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมสีเขียวกับชีวิต แหล่งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
สถานการณ์การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร เทคโนโลยีและผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางการจัดการปัญหา สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน กฎหมายสิ่งแวดล้อม
The understandings and conceptual frameworks in the study of green environment and human life; the informational resources about environment; relationships between humans, society, and the environment;
the importance of ecosystems, natural resources, and biodiversity; the current condition of natural resources consumption, the impact of technology on the environment, management of environmental problems, sustainable development and environmental laws.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต