เมนูหลัก

IGE419PHYSICAL FITNESS
IGE419การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต1 (0-2-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  001 อ.13:00-15:00RSport112L45414M 
อาจารย์: อาจารย์วิวิธ ตันติประสุต
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-41-4
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =GE.152 (IAV) / GE.156 
Course Description
ความหมาย ขอบข่าย ตลอดจนประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ขั้นตอนการฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการ วิธีการ
และการใช้เครื่องมือประกอบในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้เกิดการพัฒนาขึ้น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติกิจวัตรในชีวิต ประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ
The definitions and limitations of physical fitness. How to use physical fitness equipment to enhance physical health and performance for everyday living with quality and efficiency.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต