เมนูหลัก

IEL101LANGUAGE AND CULTURE
IEL101ภาษาและวัฒนธรรม
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R28222C35134M 
อาจารย์: ดร.ธัญญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี35-1-34
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = IEN111, EL1103 
Course Description
ลักษณะการใช้ภาษาและการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์และการสื่อสาร องค์ประกอบของภาษา ระบบการคิดและการใช้ภาษา เปรียบเทียบการใช้ภาษาและวัฒนธรรมตนเองและผู้อื่นที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ความเชื่อ และ ขนบธรรมเนียมที่แตกต่างกันในแต่ละวัฒนธรรม

Human language learning and animal communication, properties of human language, analysis of language, language and thought process and intercultural communication.
Comparing intercultural communication related to lifestyles, beliefs and manners. Presenting, discussing and identifying the differences between their own culture and the international cultures.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต