เมนูหลัก

IEL206BASIC READING
IEL206การอ่านเบื้องต้น
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R22232C401723M 
อาจารย์: ดร.จำปูน สำอาง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-17-23
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =EL1105 
Course Description
ทักษะการอ่านเพื่อจับใจความเบื้องต้นเน้นทักษะการอ่าน เช่น SQ 3R ทักษะ Skimming and Scanning ทักษะ Mind Mapping
การอ่านจับใจความสำคัญและใจความสนับสนุน เน้นความเข้าใจโครงสร้างระดับประโยคและโครงสร้างย่อหน้า การวิเคราะห์เนื้อหาที่อ่านและการย่อความเพื่อจับใจความสำคัญ
Reading skills by using different reading techniques e.g. SQ3R, Mind Mapping or Outlining,
and by using skimming and scanning techniques to comprehend main ideas and supporting details. The emphasis is on the understanding of sentence and text structure, analyzing content, and summarizing the passage.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต