เมนูหลัก

IEL208BASIC LISTENING-SPEAKING
IEL208การฟัง-พูด เบื้องต้น
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R22282C401228M 
อาจารย์: A.Euangporn Paopuka
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-12-28
สอบปลายภาค:
  020 ไม่มีข้อมูล000M CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ไม่เปิด 
Course Description
การฟังและการพูดเบื้องต้น โดยฝึกการฟังในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้คุ้นเคยกับคำศัพท์ สำเนียงและสำนวนของภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารในประเทศต่างๆ สามารถพูดสนทนาในหัวข้อที่เรียนโดยเน้นการฝึกแบบเดี่ยว เป็นคู่และเป็นกลุ่ม

Basic listening and speaking skills. Practice listening and speaking in various situations. Familiarize students with vocabulary, accents
and expressions used in global communication. Students are able to speak about given topics. Emphasis is on individual, pair and group practices.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต