เมนูหลัก

IEL209INTERMEDIATE LISTENING AND SPEAKING
IEL209การฟัง-พูด ระดับกลาง
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R28312C351124M 
อาจารย์: Dr.Felicito Angeles Jabutay
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี35-11-24
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = IEN222 
Course Description
การฟังและการพูดเพื่อที่จะเข้าใจภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง เช่น การสนทนาในหัวข้อต่างๆ การฟังภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ และข่าว สามารถอภิปราย และนำเสนอความคิดเห็นในสถานการณ์และหัวข้อที่หลากหลาย

Improving listening and speaking skills in order to understand the English language used in real-life situations. Develop listening and speaking skills
by using mass media resources e.g. movies and news. Discuss and present various ideas of different issues and situations.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต