เมนูหลัก

IEL210READING COMPREHENSION
IEL210การอ่านเพื่อความเข้าใจ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R28272C351124M 
อาจารย์: ดร.จำปูน สำอาง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี35-11-24
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = IEN225 
Course Description
การอ่านเพื่อความเข้าใจจากข่าวสารหลาย ๆ แบบ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจโครงสร้างของเนื้อหาในบริบทต่างๆ ฝึกฝนการอ่านเร็วเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งเข้าใจมุมมอง ความคิดเห็นของผู้เขียนทั้งความหมายโดยนัยและการอนุมาน

Reading comprehension of various kind of texts and research. Expand vocabulary and understand academic text structure in context to develop reading strategies and speed reading for communication.
Develop reading competency through increased complexity of texts and understand the implication of the authors’ points of view.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต