เมนูหลัก

IEL316ENGLISH FOR BUSINESS PURPOSES
IEL316ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:00R28342C35305M 
อาจารย์: Dr.MOHAMMAD ARIFUL ISLAM RUSSEL
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี35-30-5
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = IEN329 
Course Description
การอ่านและเขียน โดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้ในที่ทำงาน เช่น การเขียนประวัติย่อ
จดหมายสมัครงาน และการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับบทความทางธุรกิจ ศึกษาการเขียนจดหมายโต้ทางธุรกิจ เช่นการเขียนจดหมายสั่งซื้อ จดหมายต่อว่า จดหมายทวงหนี้ และอื่นๆ
Business reading and writing skills. Emphasis is on writing business letters, application letters and resumes. Acquire skills of analytical reading of business articles and reading materials including all kinds of business letters.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต