เมนูหลัก

AC.306INTERMEDIATE ACCOUNTING 1
บช.306การบัญชีชั้นกลาง 1
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: AC.102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.09:00-12:00R28362C514M 
  จ.12:00-13:00R28362L      
อาจารย์: อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: = AC3006 
Course Description
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจัดประเภทสินทรัพย์ การรับรู้ การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ต้นทุนการกู้ยืม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ ทรัพยากรธรรมชาติ การปันส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การจำหน่ายสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต