เมนูหลัก

IEL417INTRODUCTION TO RESEARCH METHODS
IEL417การวิจัยเบื้องต้น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R22232C402713W 
อาจารย์: ดร.จำปูน สำอาง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-27-13
สอบปลายภาค:
Course Description
การวิจัยเชิงประจักษ์ การวิจัยค้นคว้าจากห้องสมุด วิจัยเชิงตรรกวิทยา และการวิจัยเชิงมโนทัศน์ ระเบียบวิธีวิจัย และกระบวนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การแปลผลจากผลการวิจัย

Empirical, lexical, logical and conceptual research, using library materials and other resources. Study research methods, procedures and review of related literature and interpretation of research findings.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต