เมนูหลัก

AC.307INTERMEDIATE ACCOUNTING 2
บช.307การบัญชีชั้นกลาง 2
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: AC.102
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.08:30-11:30R28372C532M 
  จ.11:30-12:30R28372L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย มิตรภานนท์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-3-2
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: https://line.me/R/ti/g/KPNta2jr3G 
Course Description
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน การจัดประเภทหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การประมาณการหนี้สิน และการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน การบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัท การคำนวณราคาตามบัญชีต่อหุ้นและกำไรต่อหุ้น
การจัดสรรกำไรสะสมและ การจ่ายเงินปันผล การแสดงหนี้สินและส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน การเปิดเผยข้อมูล งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต