เมนูหลัก

IEL331CURRICULUM AND COURSE DESIGN
IEL331หลักสูตรและการออกแบบรายวิชา
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-12:30R25082C1578M 
อาจารย์: อาจารย์ชรินทร์ทิพย์ จันทพันธ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-7-8
สอบปลายภาค:
Course Description
การออกแบบเค้าโครงการสอนและการกำหนดรายละเอียดของวิชา มีการบริหารจัดการเพื่อเตรียมการสอนอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและใช้ทฤษฏีการสอนที่เรียนมาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและ ออกแบบการประเมินวิชาที่สอนและสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง

Designing and developing courses. Be able to organize the course selected by applying the theories learned. Prepare course syllabus, outline, and lesson plan and course evaluation. Presentation and discussion are required at the end of the course.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต