เมนูหลัก

IEL234MEETINGS AND CONVENTIONS
IEL234การประชุมองค์กร และการประชุมวิชาชีพ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ส.08:30-12:30R28262C25025M 
อาจารย์: อาจารย์พงศ์เสวก เอนกจำนงพร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-0-25
สอบปลายภาค:
Course Description
ความรู้เกี่ยวกับประเภทของการจัดการประชุมองค์กร และการประชุมวิชาชีพ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานประชุมองค์กร และการประชุมวิชาชีพในประเทศไทย
และห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมนี้ ศึกษาแนวโน้มและมูลค่าของอุตสาหกรรมการจัดการประชุมองค์กร และการประชุมวิชาชีพ
Definitions, Goals and objectives of conferences and conventions. Emphasis is on the conferences and conventions in Thailand as well as the Value Chain, and MICE industry trends.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต