เมนูหลัก

IEL235EXHIBITIONS AND SPECIAL EVENTS
IEL235การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ กิจกรรมพิเศษทางการตลาด
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.13:00-17:00R25062C251015M 
อาจารย์: อาจารย์ชรินทร์ทิพย์ จันทพันธ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-10-15
สอบปลายภาค:
Course Description
ความหมาย จุดประสงค์และเป้าหมายของการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ รวมทั้งกิจกรรมพิเศษทางการตลาดความสำคัญและความเป็นมา รวมถึงแนวโน้มและอนาคตของอุตสาหกรรมประเภทนี้
ประเทศไทย ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ กิจกรรมพิเศษทางการตลาด บทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญในอุตสาหกรรมนี้
Definitions, purposes and objectives of Exhibitions and special events industry. Emphasis is on the significance and evolvement of exhibitions and special events and their trends in Thailand,
Value Chain of Exhibitions and special events, roles and responsibilities of key stakeholders in MICE industry.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต