เมนูหลัก

IEL336VENUE MANAGEMENT
IEL336การบริหารจัดการสถานที่จัดงาน
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.13:00-17:00R28312C351223M 
อาจารย์: A.Penjuree Kanthawongs
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี35-12-23
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =EL1234 
Course Description
สถานที่จัดงานสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในและต่างประเทศ องค์ประกอบของสถานที่ที่มีผลต่อการเลือกสถานที่จัดงานเช่น ขนาด ตำแหน่งที่ตั้ง แผนผังของสถานที่จัดงาน
โครงสร้างพื้นฐาน และการเดินทางสู่สถานที่จัดงาน เรียนรู้การบริหารจัดการ สถานที่จัดการประชุมและแสดงสินค้า
Types of venues commonly used for MICE events – both Thai and International venues. Emphasis is on the compositions of venues
including the venue selection and decision e.g. size, location, layout, infrastructure, and transportation access, general ideas and aspects of venue management.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต