เมนูหลัก

IEL337SERVICE PROVIDERS IN MICE INDUSTRY MANAGEMENT
IEL337ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ส.13:00-17:00R28222C20164M 
อาจารย์: อาจารย์พงศ์เสวก เอนกจำนงพร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-16-4
สอบปลายภาค:
Course Description
บทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น Travel Management Company (TMC), Destination Management Company (DMC),
Incentive Organization / Incentive House, Professional Convention Organizer (PCO), Professional Exhibition Organizer (PEO), และ Convention and Visitors Bureau (CVB).
Roles and responsibilities of key stakeholders e.g.Travel Management Company (TMC), Destination Management Company (DMC),
Incentive Organization / Incentive House, Professional Convention Organizer (PCO), Professional Exhibition Organizer (PEO), and Convention and Visitors Bureau (CVB).
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต