เมนูหลัก

EE.231ENGINEERING ELECTRONICS
วฟ.231อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 ส.13:00-16:003508A3C20155W 
อาจารย์: อาจารย์บัญชา บูรพัฒนศิริ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
20-0-20
20-0-20
20-15-5
สอบปลายภาค:
Course Description
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ กราฟคุณสมบัติ แรงดัน กระแส และความถี่ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรสารกึ่งตัวนำ วงจรขยายและการประยุกต์ใช้งาน เทคนิคการสร้างสัญญาณโดยใช้วงจรรวม การใช้เทคโนโลยีสื่อสาร Industrial Internet of Things (IIoT)
ในการประมวลผลการควบคุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย โมดูลแหล่งจ่ายกำลัง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต