เมนูหลัก

EE.231ENGINEERING ELECTRONICS
วฟ.231อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:003507A3C20146M 
อาจารย์: อาจารย์บัญชา บูรพัฒนศิริ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-14-6
20-0-20
สอบปลายภาค: 3 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3704
Course Description
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ กราฟคุณสมบัติ แรงดัน กระแส และความถี่ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรสารกึ่งตัวนำ วงจรขยายและการประยุกต์ใช้งาน เทคนิคการสร้างสัญญาณโดยใช้วงจรรวม การใช้เทคโนโลยีสื่อสาร Industrial Internet of Things (IIoT)
ในการประมวลผลการควบคุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย โมดูลแหล่งจ่ายกำลัง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต