เมนูหลัก

CS.001CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY
คต.001แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  310 จ.13:00-16:00R26022C110W 
  อ.13:00-16:00R26022C      
อาจารย์: A.SOMCHAI THANGSATHITYANGKUL
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี1-1-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
ความรู้พื้นฐานพีชคณิตและเรขาคณิต เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยระนาบและเส้นตรง ระบบสมการเกี่ยวกับวงกลมและภาคตัดกรวยอื่น ๆ เวกเตอร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการ
ประยุกต์ใช้ คุณสมบัติพื้นฐานของลอการิทึมและเอ็กซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันและอนุพันธ์ของลอการิทึมและเอ็กซ์โพเนนเชียล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต