เมนูหลัก

CS.212PROGRAMMING LANGUAGE
คต.212ภาษาโปรแกรม
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R28202C502129M 
อาจารย์: A.SOMCHAI THANGSATHITYANGKUL
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-21-29
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาวิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์ การออกแบบภาษาคอมพิวเตอร์ วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์ของภาษา ชนิดข้อมูลและโครงสร้างของข้อมูล โครงสร้างควบคุม หลักการของโปรแกรมย่อยและการออกแบบวิธีการส่ง พารามิเตอร์ หลักการของแบบชนิดข้อมูลนามธรรม รวมไปถึงการเปรียบเทียบ
โครงสร้าง ข้อดีข้อเสียของภาษาประเภทต่าง ๆ ทั้งภาษาเชิงคำสั่ง ภาษาเชิงหน้าที่ ภาษาเชิงตรรกะ ภาษาเชิงวัตถุ ขอบเขตของงานสำหรับภาษาแต่ละประเภท


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต