เมนูหลัก

CS.221DATA COMMUNICATION AND NETWORKING
คต.221การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R26232C301317M 
อาจารย์: อาจารย์วรวัช วาสนปรีชา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-13-17
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =DTI211 
  311 พ.13:00-16:00R26232C10010W 
อาจารย์: A.CHANAPAI TANARAM
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-0-10
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =DTI211 
Course Description
หลักการพื้นฐานของการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสาร โครงข่ายสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายโทรคมนาคม หลักการสื่อสาร และส่งผ่านข้อมูล การส่งสัญญาณแอนะล็อกและดิจิตอล การ
สื่อสารข้อมูลดิจิตอล อุปกรณ์สื่อสารและองค์ประกอบของระบบสื่อสาร มาตรฐานและโพรโทคอล ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายเบื้องต้น


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต