เมนูหลัก

EE.343ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
วฟ.343การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:003508A3C301614M 
อาจารย์: อาจารย์วัลลภ เรืองด้วยธรรม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-16-14
30-0-30
สอบปลายภาค:
  810 ส.16:30-19:303509B3C301416M 
อาจารย์: อาจารย์วัลลภ เรืองด้วยธรรม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
30-0-30
30-0-30
30-14-16
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการเบื้องต้นในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การบริหารจัดการโหลด กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการและการวิเคราะห์พลังงานภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
ปัจจัยทางด้านเทคนิคที่จะทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบแสงสว่าง การทำความร้อน การระบายอากาศ ระบบปรับอากาศและทำความเย็น มอเตอร์ในอุตสาหกรรม แหล่งกำเนิดพลังงานร่วม การอนุรักษ์พลังงานและการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต