เมนูหลัก

CS.533ETHICS AND LAWS IN COMPUTER SCIENCE
คต.533จรรยาบรรณทางวิชาชีพและกฎหมายด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R26062C15510M 
อาจารย์: อาจารย์ขวัญลักษณ์ มิตรโสภณศิริ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-5-25
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =DTI514 
  310 อ.13:00-16:00R26022C15015W 
อาจารย์: A.RAPA PETERST
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-0-15
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =DTI514 
Course Description
ความหมายของจริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ และบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ ความสัมพันธ์
กับวิชาชีพอื่น ๆ และจริยธรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับหรือข้อมูลขององค์กรหรือลูกค้าและระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ การถ่ายทอดข้อมูล การเคารพและปกป้องสิทธิทางปัญญา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต