เมนูหลัก

FB.307FINANCIAL MANAGEMENT
กง.307การจัดการการเงิน
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:30-12:30R25022C110W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี1-1-0
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: = FI2002 
Course Description
บทบาทและหน้าที่ในการบริหารการเงิน คณิตศาสตร์การเงิน ผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยง การวิเคราะห์โครงการลงทุนภายใต้ความเสี่ยง
โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนเงินทุน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว นโยบายเงินปันผล การวางแผนกำไร การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือง่าย การบริหารสินค้าคงเหลือโดยใช้กรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต