เมนูหลัก

PR.418SEMINAR IN PUBLIC RELATIONS CASE STUDY
ปช.418สัมมนากรณีศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์
สังกัดนิเทศศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R2931M2C20416M 
อาจารย์: อาจารย์เมธาพร มูสิกะปาละ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-4-16
สอบปลายภาค:
Course Description
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ โดยนำกรณีศึกษาที่น่าสนใจในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้นักศึกษาได้นำหลักทฤษฎีทางด้านประชาสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ปัญหา โดยยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมทั้งต้องมีการ
จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต