เมนูหลัก

CA.110INTRODUCTION TO MASS COMMUNICATION
นศ.110สื่อสารมวลชนเบื้องต้น
สังกัดนิเทศศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R2931M2C30723W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-7-23
สอบปลายภาค:
Course Description
กระบวนการสื่อสาร ทั้งผู้ส่งสาร ตัวสาร ช่องทางการสื่อสารและผู้รับสาร กำเนิดวิวัฒนาการ บทบาท หน้าที่ อิทธิพล ผลกระทบต่อสังคม โครงสร้าง และกระบวนการผลิต ของสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สื่อสารการแสดง สื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อสมัยใหม่อื่นๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต