เมนูหลัก

FB.405CREDIT MANAGEMENT
กง.405การจัดการสินเชื่อ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: FB.201
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:30-16:30R2843M2C990W 
อาจารย์: อาจารย์ชยพงศ์ สายฟ้า
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี9-9-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: http://line.me/ti/g/dUDF2l0bUq (IS) 
Course Description
ความสำคัญและประเภทของสินเชื่อ การดำเนินงาน การให้สินเชื่อ การวิเคราะห์และพิจารณาสินเชื่อ แหล่งที่มาของสินเชื่อ หลักเกณฑ์และการติดตามเรียกเก็บเงิน การจัดการสินเชื่อที่มีปัญหา การใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอนหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต