เมนูหลัก

FB.406SEMINAR IN FINANCE
กง.406สัมมนาทางการเงิน
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: FB.201
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:30-16:30R2843M2C972W 
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี9-7-2
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: https://line.me/R/ti/g/D5cwxNcOTP 
Course Description
การนำแนวคิด และทฤษฎีทางการเงินมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางการเงินโดยใช้กรณีศึกษาเป็นเครื่องมือให้นักศึกษามาวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลและมีความถูกต้องในเชิงวิชาการและนำเสนอในชั้นเรียนหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต