เมนูหลัก

MG.430BUSINESS PLAN
จก.430แผนธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:30-12:30R2845M2C110W 
อาจารย์: อาจารย์สุภาวดี มาลีพันธุ์
รหัส 610104401175
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ ได้แก่ ข้อมูลอุตสาหกรรม ความน่าดึงดูดใจ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามทางธุรกิจ เพื่อจัดทำแผนธุรกิจประกอบการพิจารณา วิเคราะห์การลงทุน
องค์ประกอบของแผนธุรกิจที่ครอบคลุมครบวงจร การวัดและประเมินผลการประกอบการ การนำเสนอแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดหาเงินทุนและควบคุมการดำเนินงาน เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามแผน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต