เมนูหลัก

MG.430BUSINESS PLAN
จก.430แผนธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:30-16:30R29022C660W 
อาจารย์: อาจารย์สุภาวดี มาลีพันธุ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี6-6-0
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2816
หมายเหตุ: =MM4005 
Course Description
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ ได้แก่ ข้อมูลอุตสาหกรรม ความน่าดึงดูดใจ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามทางธุรกิจ เพื่อจัดทำแผนธุรกิจประกอบการพิจารณา วิเคราะห์การลงทุน
องค์ประกอบของแผนธุรกิจที่ครอบคลุมครบวงจร การวัดและประเมินผลการประกอบการ การนำเสนอแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดหาเงินทุนและควบคุมการดำเนินงาน เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามแผน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต