เมนูหลัก

TM.101TOURISM INDUSTRY
จท.101อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R26012C505M 
อาจารย์: ดร.ชัยมงคล โฆษิตสุริยะพันธุ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-0-5
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =TM.1101 
Course Description
ความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยว องค์ประกอบของการท่องเที่ยว ประเภทของการท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว บทบาทของการคมนาคม พัฒนาการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว เทคโนโลยีการท่องเที่ยว องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ แนวโน้มของการท่องเที่ยว โอกาสในการประกอบอาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยว


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต