เมนูหลัก

FS.103DRAWING
ฟช.103วาดเส้น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ส.13:00-14:00R23392C25178M 
  ส.14:00-16:00R23392L      
อาจารย์: อาจารย์สกล เต่ากล่ำ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-17-8
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการและวิธีวาดภาพหุ่นนิ่ง แบบคน และทิวทัศน์ เป็นต้น เพื่อฝึกฝนทักษะการวาดเส้นและพัฒนารูปแบบการวาดเส้น เน้นความถูกต้องตามโครงสร้าง รูปทรง สัดส่วน แสงเงา
ระยะใกล้และไกล รวมทั้งการแสดงออกทางเทคนิคที่เหมาะสม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต