เมนูหลัก

FS.410THESIS
ฟช.410ศิลปนิพนธ์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
หน่วยกิต6 (2-10-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-10:30R23032C25817M 
  พฤ.10:30-12:30R23032L      
  ศ.08:30-12:30R23032L      
  ศ.13:30-17:30R23032L      
อาจารย์: อาจารย์ปิยะทิพย์ สนตุ่น
อาจารย์ไพริน ภู่ประดับ
อาจารย์สกล เต่ากล่ำ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-8-17
สอบปลายภาค:
Course Description
ปฏิบัติ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ด้วยวิธีการเลือกใช้วัสดุและกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีรูปแบบเฉพาะตน โดยการนำเสนอเอกสาร การค้นคว้าโครงการ และการแสดงผลงานสู่สาธารณะชนหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต