เมนูหลัก

FS.215CREATIVE PATTERN MAKING AND SEWING TECHNIQUE
ฟช.215การสร้างแบบและการตัดเย็บสร้างสรรค์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
หน่วยกิต3 (1-4-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.09:00-10:00R2340M2C990W 
  อ.10:00-12:00R2340M2L      
  อ.13:00-15:00R2340M2L      
  พ.09:00-10:00R2340M2C      
  พ.10:00-12:00R2340M2L      
  พ.13:00-15:00R2340M2L      
อาจารย์: อาจารย์พยงค์ โพธ์ไพโรจน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี9-9-0
สอบปลายภาค:
Course Description
การสร้างแบบ หลักและวิธีการในการสร้างแบบ การวางผ้า และการตัดเย็บผ้าดิบเพื่อการลองตัว ตลอดจนการใช้เครื่องจักรสำหรับงานเย็บเพื่อใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต