เมนูหลัก

FS.216ENGLISH FOR FASHION AND TEXTILES
ฟช.216ภาษาอังกฤษสำหรับการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  010 พฤ.09:00-12:00R23392C25025W CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์มนัสรินย์ คุ้มวิจัยรัตน์
อาจารย์ปิยะทิพย์ สนตุ่น
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-0-25
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =FS.2102 
Course Description
สื่อสารภาษาอังกฤษทางวิชาชีพ พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อตีความสรุป การนำเสนอข้อมูลหรือรายงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติส่วนตัว รวมทั้งบทสนทนาที่ใช้ในการสัมภาษณ์และสมัครงานหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต