เมนูหลัก

FS.321TAILORING FOR FASHION AND TEXTILES
ฟช.321การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าเทเลอร์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
หน่วยกิต3 (1-4-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.10:00-11:00R2340M2C25916M 
  ศ.11:00-12:00R2340M2L      
  ศ.13:00-16:00R2340M2L      
อาจารย์: อาจารย์พยงค์ โพธ์ไพโรจน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-9-16
สอบปลายภาค:
Course Description
การสร้างแบบเสื้อเทเลอร์ หลักการจำแนกชนิด และลักษณะของเสื้อเทเลอร์แบบต่างๆ การตัดเย็บเสื้อเทเลอร์ ตลอดจนการเลือกผ้าและวัสดุสำหรับการตัดเย็บเสื้อเทเลอร์เพื่อใช้ในงานแฟชั่นและสิ่งทอหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต