เมนูหลัก

FS.322MARKETING AND MANAGEMENT FOR FASHION AND TEXTILES
ฟช.322การตลาดและการจัดการสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:00R23032C251015W 
อาจารย์: อาจารย์ปิยะทิพย์ สนตุ่น
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-10-15
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการจัดการและสถานการณ์การตลาดสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ การจำแนกประเภทการผลิตสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ บทบาทและความรับผิดชอบของการจัดการสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ
กลยุทธ์และการวางแผนการตลาดสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต