เมนูหลัก

FS.233MODELING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
ฟช.233การพัฒนาบุคลิกภาพและการเดินแบบ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.08:30-10:30R2341M2C251114M 
  ศ.10:30-12:30R2341M2L      
อาจารย์: อาจารย์ชาญกิตติ์ ณ ระนอง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-11-14
สอบปลายภาค:
Course Description
ความรู้พื้นฐาน บุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ วิธีการปรับปรุงบุคลิกภาพ รวมถึงการเชื่อมโยงต่อการพัฒนาตนและบุคคลอื่นๆ เช่น การเดินแบบ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การแสดงออกและท่าทางอริยาบถที่สง่างามในชีวิตประจำวันหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต