เมนูหลัก

TM.206TOURISM BEHAVIOR AND CROSS CULTURAL COMMUNICATION
จท.206พฤติกรรมการท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R.C 1052C30228M 
อาจารย์: อาจารย์ขวัญข้าว พูลเพิ่ม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-22-8
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = HM.206 
Course Description
วัฒนธรรม และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีความแตกต่างกัน ทางด้านเพศ วัย สถานภาพ ศาสนา วัฒนธรรม วัตถุประสงค์ของการเดินทาง แรงจูงใจ รสนิยมของนักท่องเที่ยว
ตลอดจนกระบวนการการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าทางการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว และศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต