เมนูหลัก

TM.231TOUR GUIDING
จท.231งานมัคคุเทศก์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.13:00-15:00R25052C30228W 
  พ.15:00-17:00R25052L      
อาจารย์: อาจารย์ขวัญณภัทร ขนอนคราม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-22-8
สอบปลายภาค:
Course Description
บทบาท หน้าที่ มารยาทและจรรยาบรรณของงานมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว ประเภท ความสำคัญ บุคลิกลักษณะในการวางตัวของมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว ความสามารถในการเป็นผู้นำและการสื่อสารในการท่องเที่ยว ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว
การนำชมแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ การเดินทางเข้า – ออกประเทศ ระเบียบพิธีศุลกากร การตรวจลงตรา การแลกเปลี่ยนเงินตรา มีการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต