เมนูหลัก

TM.316TOURISM DEVELOPMENT, PLANNING AND MANAGEMENT
จท.316การพัฒนา วางแผนและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R2934M2C402317M 
อาจารย์: ดร.อธิป จันทร์สุริย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-23-17
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = TM.3216 
Course Description
ปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การวิเคราะห์สาเหตุและความเป็นไปได้ของการพัฒนา หลักการและกระบวนการในการวางแผน การประมาณการงบประมาณ แนวทางการดำเนินงาน
การจัดการ การควบคุม และการประเมินผล มีการพัฒนาการจัดโครงงานวางแผนและจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต